កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​បន្ត​មាន​ភាពរឹងមាំ ទោះ​បើ​ត្រូវ​ជួបប្រទះ​នូវ​ហានិភ័យ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន​ក្តី​ – CEN