ឥទ្ធិពល​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿងញៀន​រួម​គ្នា​ទាំង​បី​នាក់ លទ្ធផល​នារី​ម្នាក់​ត្រូវ​គេ​រំលោភ​បូក​យ៉ាង​ព្រៃផ្សៃ ,​ជនល្មើស​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN