ឆ្នាំ​២០១៧ ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​តំបន់​អង្គរ​សាងសង់​និង​ជួសជុល​តូចតាច​ចំនួន​៤៧៥​ករណី​ – CEN