ការ​ប្រារព្ធ​ទិវា ស្រាវជ្រាវ​បារាំង​-​កម្ពុជា លើក​ទី​១ – CEN