ឃើញ​ភ្ញៀវ​បរទេស​ស្អាត មានអី អ្នក​ម៉ូតូឌុប​នេះ​លេង​ខូច ដឹក​ទៅ​កន្លែង​ស្ងាត់​រំលោភ រួច​ប្លន់​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ តែ​លទ្ធផល​… – CEN