ប្តី ស្រវឹងខួប ធាក់​ប្រពន្ធ​ធ្លាក់​ពី​គ្រែ​បាក់ក​ស្លាប់ ខឹង​មិន​ដាំ​បាយ​ឲ្យ​ហូប​ – CEN