សំណួរ​ល្បងប្រាជ្ញា ៖ ហេតុ​អ្វី​ផឹកទឹក​ដូចគ្នា ប៉ុន្តែ​មាន​មនុស្ស​តែ​ម្នាក់​ស្លាប់​? – CEN