១​គូ​នេះ​ត្រូវបាន​បង្ខំ​ឲ្យ​ដើរកាត់​ដងផ្លូវ​ទាំង​ខ្លួន​ននលគក និង​ស៊ី​កណ្តាប់​ដៃជើង​ធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់​រំលោភ​យុវតី​ម្នាក់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN