រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ៖ រយៈពេល​២​ខែ​ដើមឆ្នាំ​នេះ កម្ពុជា​ទទួលបាន​ទេស​ចរ​អន្តរជាតិ​ជាង ១​លាន​នាក់​ – CEN