ទីក្រុង​ល្អ​ស្អាត​គឺ​កើតចេញពី​បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា ដែលត្រូវចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញខ្លួន – CEN