ជម្លោះ​ក្នុង​គ្រួសារ​ញឹកញាប់ ប្អូនថ្លៃ​បាន​យ​កក្តាបន្ទះ វាយ​បងថ្លៃ​ស្លាប់​ – CEN