បងប្អូន​ត្រកូល​ស៊ីណា​វ៉ា​ណា​ត្រា ដែល​ជា​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​ទាំង​ពីរ​រូប បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN