រដ្ឋមន្ត្រី ៖ ជំរុញ​យុវជន​កម្ពុជា ឱ្យ​ឃ្លាតឆ្ងាយ​ពី​ការ​ទទួលទាន​គ្រឿង​ស្រវឹង ហួស​កម្រិត​តាមរយៈ​សារ​៖ រក្សា​រូបរាង​របស់​អ្នក​ – CEN