នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន​អាច​ជួប​ជាមួយ​លោក Kim Jong Un នៅ​ខែ​មិថុនា​ – CEN