កម្មករ​ផ្សារ​ដែក ធ្លាក់​ពីលើ​រន្ទារ​ជង់​ដែក​ធ្លាយ​ឆ្អឹងជំនីរ​ស្លាប់​ – CEN