លោក សុខ ឥសាន បានបញ្ជាក់​ថា ការគំរាមកំហែង​ការ​កាត់​ជំនួយ ព្រមទាំង​ដាក់​សម្ពាធ​កម្ពុជា វា​គ្រាន់តែ​ជា​ការបង្ហាញ​ច្បាស់ ពី​ការ​កាន់ជើង​អាយ៉ង​របស់ខ្លួន ដែល​ជា​មេខ្លោង បដិវត្តន៍​ពណ៌​ – CEN