នៅ​វៀតណាម ៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ចិន សូម​គាំទ្រ​នូវ​មាគ៌ា នៃ​ការអភិវឌ្ឍ របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា ឲ្យ​កាន់តែ​រឹងមាំ​ថែម​ទៀត​ – CEN