ជម្លោះ​បន្តិចបន្តួច អាង​អី​រត់ចោល មិន​ស្រណោះ​សូម្បី​កូនតូច ប្រពន្ធ​ផ្ញើ​សារ​ចំហ​ទៅកាន់​ប្តី​ចិត្តដាច់ អាន​ហើយ​គួរ​ឲ្យ​ស្រណោះ​ណាស់​! – CEN