ពុ​ទ្ធោ​! ពុ​ទ្ធោ​! ចោះ​គ្នា​មើល​ពង មើល​តែ​ចោះ​ឪឡឹក​ (រូប ៣សន្លឹក Video inside) – CEN