បញ្ជូន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ លួច​ម៉ូតូ នៅ​កន្លែងផ្ញើម៉ូតូ ទៅ​តុលាការ​ – CEN