ប្រទេស​ចិន​បាន​ពង្រីក​ទំនាក់ទំនង​ភាពជា​ដៃគូ​ទៅកាន់​ពិភពលោក​យ៉ាងសកម្ម​ – CEN