បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ខាងមុខនេះ កងទ័ព​ត្រូវ​បន្ត​បំពេញ​ភារកិច្ច​របស់​ខ្លួន ក្នុង​កិច្ច​ការពារ​ជាតិ​ – CEN