ធ្វើឲ្យ​គេ​មានគភ៌ ព្រាននារី​រូបនេះ​ថែមទាំង Block facebook និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ អតីត​ស្រី​ស្នេហ៍​បានធ្វើ​នូវ​រឿង​មួយ ខ្មាស​គេ​ជាង​លេច​… – CEN