ជា​ដៃគូរ​អភិវឌ្ឍន៍​ច្រើន​ឆ្នាំ មូលនិធិ​ខុនរ៉ាដ បន្ត​ផ្តល់ជំនួយ​បច្ចេកទេស ដល់​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​ – CEN