អាមេរិក​ត្រៀម​ដាក់​ឲ្យ​នាវាមុជទឹក ដែលមាន​សមត្ថភាព​ប្រតិបត្តិការ​បាន​៣៣​ឆ្នាំ ពុំ​ចាំបាច់​សម្រាក ដើម្បី​ប្រដៅ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN