វត្ត​មាន​ទី​អារាម​ខ្មែរ​នៅ​លើ​កូរ៉េ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ក្នុង​ពេល​អនាគត​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខ​ – CEN