នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ១៨៤. ២៩៤ នាក់ បាន​មក​ទទួល​សេវា​សុខភាពរ​ដ្ឋ​នៅតា​មមន្ទីរពេទ្យបង្អែ​ក​ខេត្ត និង​មណ្ឌល​សុខភាព​ – CEN