រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​កែស​ម្រួ​ល​កាលបរិច្ឆេទ​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា​នីតិកាល​ទី​៤ ទៅ​ថ្ងៃទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN