ទោះ​ធ្វើតេស្ត​បឋម​មិនឃើញ​សារធាតុ​គីមី​ហាមឃាត់ ឬ​ទំនិញ​អាហារ​ខូចគុណភាព តែ​ចាំបាច់​យក​សំណាក​ទៅ​មន្ទីរពិសោធន៍​ទៀត​ – CEN