រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​យុវជន ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​ខ្លួនឯង ដើម្បី​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​ – CEN