គ្លីនិក​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ បើ​រកឃើញថា​ មិន​មាន​លិខិតអនុញ្ញាត​បើក​អាជីវកម្ម​ត្រឹមត្រូវ​ទេ​ប្រឈម​នឹង​ការបិទ​អាជីវកម្ម​និង​ផាកពិន័យ​ – CEN