​ប្រជាជន​ឡាវ​មកប្រើប្រាស់ និង​សេវា​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​នៅ​តាម​មណ្ឌល​សុខភាព​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ – CEN