ចាយ​លុយ​ជ្រុលដៃ ភ័យខ្លាច​ប្រពន្ធ​ដឹង ក៏​យក​ដុំថ្ម​សំពង​ក្បាល​… ខ្លួនឯង​ – CEN