ជំនួប​ត្រីភាគី ឥណ្ឌា ជប៉ុន អាមេរិក នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ក្រុង New delhi – CEN