ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ភ្នក់ភ្លើង ខណៈ​ប្តី​និង​កូន​ទៅ​សែន​ថ្នូរ​ជីដូន​ជីតា​ – CEN