លោក គង់ វិបុល ៖ ​វិនិយោគិន​កូរ៉េ រួមចំណែក ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍន៍ និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ – CEN