ល្បិចជាង “ទន្សាយចង់សុីចេកទៀត” កុំជោរ (Video inside) – CEN