ពា​ន UEFA Champions League បង្ហាញ​វត្តមាន​លើកដំបូង លើ​ឆាក​ស្រា​បៀរ Heineken នៅ​កម្ពុជា – CEN