ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​លើ​លទ្ធផល​ដែល​គណ​:​កម្ម​ការ​ទន្លេមេគង្គ សម្រេច​បាន​ចាប់​ពី​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មេគង្គ លើក​ទី ២ – CEN