ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ជ​ង រស់នៅ​តំបន់​អា​រ៉ែ​ង​ខេត្តកោះកុង ស្នើ​សម្តេច​ហ៊ុន​សែន ជួយ​ចុះបញ្ជី​ស្វ័យ​អត្តសញ្ញាណ​ – CEN