​ប្តី ស្រវឹងស្រា វាយប្រពន្ធ​ស្លាប់ ហើយ​មក​យំ​ឱប​សព​ប្រពន្ធ នៅក្នុង​មុង​ – CEN