ថៅកែ Facebook ត្រៀម​ប្រឈម​នឹង​សវនាការ​សាកសួរ​ក្នុង​រដ្ឋសភា​អាមេរិក​ – CEN