តែងតាំង អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​១​រូប និង​នាយក​រដ្ឋបាល​ថ្មី ទៅតាម​អាណត្តិ​ – CEN