ចិន​ឲ្យ​កាដូ​មានតម្លៃ​ច្រើន​មុខ​ដល់​ប្តី​ប្រពន្ធ​លោក Kim Jong-Un – CEN