ឮ​សម្លេង​ខ្លា​ស៊ី​ពពែ ស្ត្រី​ក្លាហាន​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​រើស​ដំបង​វាយ​ជាមួយ​ខ្លា​ – CEN