ម្ដងនេះ​មក​គ្រប់ មាន​អ្នក​ម្ដាយ​លោកឪពុក​និង​កូនៗ​មួយ​សំបុក​! (Video inside) – CEN