រញ្ជួយ​ដី​កំរិត ៦,២ រង្វាស់ Richer នៅ​សមុទ្រ​ហ្វីលីពីន​ – CEN