​ទប់ទឹក​ភ្នែក​ពុំបាន​! ម៉ាក់​… ឈុត​ដែល​ម៉ាក់​ចង់ឃើញ កូន​ទទួលបាន​ហើយ តែ​ទោះ​ម៉ាក់​ពុំ​បានមក​អបអរ​កូន ក៏​កូន​ទៅរក​ម៉ាក់​ដែរ​!! – CEN