ម៉ារ៉ុក​មានឆ​ន្ទៈក្នុង​ការពង្រឹ​ង​ទំនាក់ទំនង​និង​សហប្រតិបត្តិការ​ទ្វេភាគី ជាមួយ​កម្ពុជា​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន​ – CEN