ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទទួលបាន​ផលប្រយោជន៍ ពី​សមិទ្ធផល​ចំនួន​៤ មុន​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ – CEN